Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwa użytkownika, adres e-mail, adresu IP) przez CENEGA SA z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków nr 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 498248 w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, w tym na przesyłanie mi elektronicznego newslettera. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.


Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: iod@cenega.com.


W związku z realizacją usługi moje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z CENEGA, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.


CENEGA zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. Po jej cofnięciu zostaną niezwłocznie usunięte.


Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Informujemy, że jeżeli do 24 maja 2018 roku nie zostanie udzielona zgoda (poprzez wysłanie adresu email w polu, w prawej kolumnie strony) na wysyłanie informacji marketingowych, newsletter nie będzie więcej wysyłany, a Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z bazy CENEGA SA”.


Wyrażając wyżej wymienione zgody, oświadczam, iż mam 16 lat lub więcej.